Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

Nabór instruktora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach.

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrzymanie obiektu w czystości.
Ogrzewanie budynku zimą.
Wykonanie prac porządkowych w budynku i wokół.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):
obywatelstwo polskie;
wykształcenie minimum średnie; 
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

 
UMIEJĘTNOŚCI:
dokładność;
własna inicjatywa w działaniu;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista.

 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”.
kserokopia referencji lub opinii;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 
oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku; 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adres do korespondencji
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach lub przesyłać pocztą do dnia 19 czerwca 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyniku naboru do 22 czerwca 2020 r. 

INNE INFORMACJE
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową  lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Łapy i Domu Kultury Łapy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
Wiktoria Łapińska

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 26.05.2020 r.

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 26.05.2020 r. W sprawie wznowienia zajęć/kół zainteresowań organizowanych przez Dom Kultury.

Wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Domu Kultury.

Wprowadzenie procedur na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązujące podczas pandemii Covid – 19.

§ 1

W związku z oświadczeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi wytycznych funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie pandemii covid – 19 informuję iż:

– zajęcia edukacji kulturalnej zostają wznowione od dnia 1 czerwca 2020r., warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie oświadczenia -załącznik nr 3, oraz ankiety epidemiologicznej – załącznik nr 4 – uczestnika/osoby dorosłej Domu Kultury w Łapach,
– odwołane zostają wszystkie wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności (do odwołania),
– Wiejskie Domu Kultury w: Uhowie, Łapach – Szołajdach, Płonce Kościelnej oraz Świetlice Wiejskie: w Łupiance Starej oraz Bokinach nadal pozostają zamknięte dla uczestników, do odwołania.
– Dom Kultury otwarty będzie w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku.
Ponadto z dniem 26 maja 2020 r. wprowadzam regulaminy:
– Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Domu Kultury-załącznik nr 1
– Procedur na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązujące podczas pandemii Covid – 19- załącznik nr 2, niezbędnych do przestrzegania w okresie epidemii Covid – 19 aż do odwołania.

§ 2

Wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Kultury w Łapach zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania – Regulaminu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie koronawirusa SARS-Co-2 (Coronaviridae) w Domu Kultury w Łapach. W/w regulamin, jak również wszystkie procedury są dostępne do wglądu w każdym pomieszkaniu Domu Kultury w Łapach. Dom Kultury w Łapach dokonał wszelkich starań do zabezpieczenia środkami ochrony osobistej pracowników oraz instruktorów, a przede wszystkim zapewnione zostały środki celem zabezpieczenia ochrony zdrowia uczestników Domu Kultury w Łapach.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 17/2020 oraz podpisania się na załączniku nr. 5 do niniejszego Zarządzenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

22-29 marca 2020 r

23. Łapski Tydzień Teatru

Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w spektaklach teatralnych, które odbędą się w budynku SP1, przy ul. Matejki 19, piętro 2, wstęp wolny.

22 marca 2020 r. godzina 18:00
Teatr Kaprys „Dziady” reż. Adam Karasiewicz
Teatr Hollerique „Tango Tykocin” reż. Marcin Kwiatkowski

24 marca 2020 r., godzina 18:00
Teatr Kaprys „Z chaosu” reż. Adam Karasiewicz
Teatr Kaprys K. I. Gałczyński „Zielona” reż. Adam Karasiewicz

26 marca 2020 r., godzina 10:00, godzina 11:00
Teatr Karuzela „Sklepik z landrynkami ” scen.,reż. Daniel Kuśmirak. Spektakl dla dzieci. (wymagana rezerwacja telefoniczna grupom zorganizowanym)
godzina 19:00
Teatr Kaprys „Przypadki Antoniego C” reż. Adam Karasiewicz

27 marca 2020 r. godzina 18:00
Teatr Kaprys J. Brzechwa „Pchła Szachrajka ” reż. Marcin Tracikowski.
Teatr Bel Etage H.CH. Andersen „Dziewczyna, która podeptała chleb” reż. Małgorzata Sienkiewicz.
Teatr Projekt VIP „Być” reż. Małgorzata Sienkiewicz.

28 marca 2020 r., godzina 18:00 (sobota)
Teatr Kaprys J. Łazewski „Tragedia do śmiechu, komedia do łez” reż. Adam Karasiewicz
Teatr the Mask G. Zapolska „ Ich czworo” reż. Mateusz Sacharzewski

29 marca 2020 r., godzina 18:00
Teatr Nie z Tej Kulisy K. Bizio „Kara ” reż. Tomasz Mitrowski Marcin Turek
Teatr Kaprys B. Prus, H. Sienkiewicz „Antek, Michałko, Janko” reż. Adam Karasiewicz