Wszystkie wpisy, których autorem jest it@dklapy.pl

Konkurs Widok z okna

Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie Widok z okna.

Termin nadsyłania prac – 26 czerwca 2020 r.
Przewidywana wartość nagród rzeczowych 600 PLN

Regulamin konkursu

widok z okna plakat konkursu

Organizatorem gminnego konkursu plastycznego pt. Widok z okna jest Dom Kultury w Łapach.
Idea konkursu:
Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Łapy. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.
Główną ideą konkursu jest pokazanie panoramy jaką widzi uczestnik ze swojego okna, lub jak wyobraża sobie widok przedstawiający mniej lub bardziej znane zakątki naszej małej ojczyzny, ziemi łapskiej.
Warunki konkursu:
Technika i format prac dowolny.
Prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy i przesłanie jej wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do regulaminu) i zgodą na przetwarzanie danych na adres e-mail – plastyka@dklapy.pl do dnia 26 czerwca 2020r.
Ustala się kategorie wiekowe autorów prac

kat. I ( klasy I – IV szkoły podstawowe),

kat. II ( klasy V – VIII szkoły podstawowe),

kat. III ( szkoły ponadpodstawowe),

kat. IV ( dorośli ).
Termin nadsyłania prac – 26 czerwca 2020 r.
Uwagi końcowe:
Przewidywana wartość nagród rzeczowych 600 PLN.
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w/w kategoriach:
Kryteria oceny:

samodzielność i staranność wykonania pracy,

zgodność z tematem,

indywidualność wykonania, prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

Prace uczestników konkursu zostaną umieszczone w Wirtualnej Galerii Domu Kultury w Łapach na stronie dkLapy.PL. oraz na fanpageu Domu Kultury

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 30 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: https://dklapy.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Stranc, – tel. 504 229 461, e-mail: plastyka@dklapy.pl.

W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą w Łapach przy ul. Matejki 19, reprezentowany przez dyrektora Wiktorię Łapińską kontakt: dyrektor@dkLapy.pl
 2. Kontakt z osobą nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dkLapy.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Widok z okna”.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Gminny internetowy konkurs recytatorski

„Domowe rymowanki” 2020

domowe rymowanki konkurs recytatorski

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza przedszkolaków z terenu województwa podlaskiego, a w szczególności gminy Łapy, do udziału w internetowym konkursie recytatorskim.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dni Łap.

Aby wziąć udział należy nagrać recytujące dziecko kamerką lub telefonem, następnie przesłać plik do internetu a na adres e mail teatr@dkLapy.PL przesłać link do filmu i zdjęcie lub skan wypełnionej karty zgłoszenia.

Warunki uczestnictwa

• Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków (wiek od 3 do 6 lat) z terenu województwa podlaskiego, a w szczególności gminy Łapy.
• Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowi prawni dziecka.
• Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia.

Termin nadsyłania filmów i zgłoszeń: zostaje przedłużony do dnia 22.06.2020 r. godzina 24:00.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi 30 czerwca 2020, na stronie organizatora.

Nagrody będzie można odebrać w Domu Kultury w Łapach ulica Jana Matejki 19 w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.

Regulamin w linku powyżej.

Akcja Lato 2020

Organizatorem AKCJI LATO jest Dom Kultury w Łapach.
Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7 Szkoły Podstawowej.

plakat akcji lato z domem kultury

Zobacz oficjalną stronę AKCJI LATO 2020

Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł w kasie Domu Kultury w Łapach, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna:

 • Karty kwalifikacyjnej uczestnika
 • Oświadczeniu opiekuna prawnego dotyczące świadomości ryzyka,
 • Ankiety epidemiologicznej,

w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

 W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 12 miejsc na jeden turnus, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.

terminy Akcji Lato:

I turnus: 6-10.07.2020
II turnus: 13-17.07.2020
III turnus: 3-07.08.2020
IV turnus: 10-14.08.2020

Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ

Zapisy na turnusy:
I turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 9.00
II turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 12.00
III turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 9.00
IV turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 12.00

Nabór instruktora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Wiejskiej Świetlicy w Bokinach.

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrzymanie obiektu w czystości.
Ogrzewanie budynku zimą.
Wykonanie prac porządkowych w budynku i wokół.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):
obywatelstwo polskie;
wykształcenie minimum średnie; 
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

 
UMIEJĘTNOŚCI:
dokładność;
własna inicjatywa w działaniu;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista.

 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”.
kserokopia referencji lub opinii;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 
oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku; 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adres do korespondencji
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – instruktora wiejskiej świetlicy w Bokinach lub przesyłać pocztą do dnia 19 czerwca 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyniku naboru do 22 czerwca 2020 r. 

INNE INFORMACJE
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową  lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Łapy i Domu Kultury Łapy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
Wiktoria Łapińska

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 26.05.2020 r.

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 26.05.2020 r. W sprawie wznowienia zajęć/kół zainteresowań organizowanych przez Dom Kultury.

Wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Domu Kultury.

Wprowadzenie procedur na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązujące podczas pandemii Covid – 19.

§ 1

W związku z oświadczeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi wytycznych funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie pandemii covid – 19 informuję iż:

– zajęcia edukacji kulturalnej zostają wznowione od dnia 1 czerwca 2020r., warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie oświadczenia -załącznik nr 3, oraz ankiety epidemiologicznej – załącznik nr 4 – uczestnika/osoby dorosłej Domu Kultury w Łapach,
– odwołane zostają wszystkie wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności (do odwołania),
– Wiejskie Domu Kultury w: Uhowie, Łapach – Szołajdach, Płonce Kościelnej oraz Świetlice Wiejskie: w Łupiance Starej oraz Bokinach nadal pozostają zamknięte dla uczestników, do odwołania.
– Dom Kultury otwarty będzie w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku.
Ponadto z dniem 26 maja 2020 r. wprowadzam regulaminy:
– Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Domu Kultury-załącznik nr 1
– Procedur na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązujące podczas pandemii Covid – 19- załącznik nr 2, niezbędnych do przestrzegania w okresie epidemii Covid – 19 aż do odwołania.

§ 2

Wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Kultury w Łapach zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania – Regulaminu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie koronawirusa SARS-Co-2 (Coronaviridae) w Domu Kultury w Łapach. W/w regulamin, jak również wszystkie procedury są dostępne do wglądu w każdym pomieszkaniu Domu Kultury w Łapach. Dom Kultury w Łapach dokonał wszelkich starań do zabezpieczenia środkami ochrony osobistej pracowników oraz instruktorów, a przede wszystkim zapewnione zostały środki celem zabezpieczenia ochrony zdrowia uczestników Domu Kultury w Łapach.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 17/2020 oraz podpisania się na załączniku nr. 5 do niniejszego Zarządzenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

22-29 marca 2020 r

23. Łapski Tydzień Teatru

Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w spektaklach teatralnych, które odbędą się w budynku SP1, przy ul. Matejki 19, piętro 2, wstęp wolny.

22 marca 2020 r. godzina 18:00
Teatr Kaprys „Dziady” reż. Adam Karasiewicz
Teatr Hollerique „Tango Tykocin” reż. Marcin Kwiatkowski

24 marca 2020 r., godzina 18:00
Teatr Kaprys „Z chaosu” reż. Adam Karasiewicz
Teatr Kaprys K. I. Gałczyński „Zielona” reż. Adam Karasiewicz

26 marca 2020 r., godzina 10:00, godzina 11:00
Teatr Karuzela „Sklepik z landrynkami ” scen.,reż. Daniel Kuśmirak. Spektakl dla dzieci. (wymagana rezerwacja telefoniczna grupom zorganizowanym)
godzina 19:00
Teatr Kaprys „Przypadki Antoniego C” reż. Adam Karasiewicz

27 marca 2020 r. godzina 18:00
Teatr Kaprys J. Brzechwa „Pchła Szachrajka ” reż. Marcin Tracikowski.
Teatr Bel Etage H.CH. Andersen „Dziewczyna, która podeptała chleb” reż. Małgorzata Sienkiewicz.
Teatr Projekt VIP „Być” reż. Małgorzata Sienkiewicz.

28 marca 2020 r., godzina 18:00 (sobota)
Teatr Kaprys J. Łazewski „Tragedia do śmiechu, komedia do łez” reż. Adam Karasiewicz
Teatr the Mask G. Zapolska „ Ich czworo” reż. Mateusz Sacharzewski

29 marca 2020 r., godzina 18:00
Teatr Nie z Tej Kulisy K. Bizio „Kara ” reż. Tomasz Mitrowski Marcin Turek
Teatr Kaprys B. Prus, H. Sienkiewicz „Antek, Michałko, Janko” reż. Adam Karasiewicz