Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora [2]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora.

Regulamin i pliki do pobrania: https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/01/konkurs-z-ca-dyrektora.pdf

Podstawowe obowiązki:

  • Wiedza na temat działalności statutowej Domu Kultury w Łapach;
  • Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
  • Znajomość zagadnień związanych z projektami finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie minimum wyższe pełne,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
  • dyspozycyjność- wykonywanie prac odbywać się w godzinach popołudniowych;
  • doświadczenie w kierowaniu grupą około 20 osób