Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora.

Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu Kultury w Łapach:

wykształcenie wyższe magisterskie,
co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy,
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Domu
Kultury w Łapach – nie otwierać” na adres: Dom Kultury, ul.
Matejki 19, 18-100 Łapy

lub składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach
w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r. do godziny 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Kultury w Łapach po terminie, nie będą rozpatrywane.

Umiejętności i kompetencje jakie powinien posiadać kandydat na to stanowisko- poznasz w tym zarządzeniu nr 28/2020
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zarzadzenie-nr-28-2020.pdf

Załącznik. Oświadczenie kandydata