Nabór instruktora

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko instruktora Świetlicy Wiejskiej  w Bokinach.

Nabór instruktora .PDF

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW:
1/2 etatu
 
II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
1. Współpraca z sołtysem na rzecz sołectwa.
2. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
3. Rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań.
4. Dbanie o powierzenie mienie.
5. Utrzymanie obiektu w czystości.
6. Ogrzewanie budynku zimą.
7. Wykonanie prac porządkowych w budynku i wokół.
 
III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):
• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie minimum średnie; 
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

 
IV. UMIEJĘTNOŚCI:
• dokładność;
• własna inicjatywa w działaniu;
• umiejętność dobrej organizacji pracy;
• umiejętność pracy w zespole;
• kultura osobista.