Nabór na stanowisko specjalista ds organizacji imprez

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds organizacji imprez

Ogłoszenie Dyrektora:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-instruktor-1.pdf

Wymagane oświadczenia:

https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-instruktor-2.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

organizacja imprez z udziałem profesjonalnych wykonawców i animatorów prezentujących rożne odmiany sztuki estradowej i scenicznej oraz imprezy interdyscyplinarne;

nawiązywanie kontaktów i stałą współpracę z instytucjami i agencjami artystycznymi na terenie gminy, województwa i kraju pod kątem poznawania ich aktualnej oferty programowej i wykorzystanie jej przy organizacji imprez;

przygotowywanie projektów plakatów, zaproszeń, banerów oraz programów i ulotek imprez organizowanych przez Dom Kultury;

organizacja działań promocyjno- marketingowych Domu Kultury;

opracowywanie i pisanie projektów i wniosków celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na zadania związane ze sferą kultury, sztuki i edukacji;

organizacja konkursów, festiwali, przeglądów oraz innych imprez upowszechniających kulturę;

prowadzenie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;

wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Domu Kultury lub Z-cę, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków a wynikających ze specyfikacji pracy Domu Kultury.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

Obywatelstwo polskie;
Wykształcenie: wyższe
Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

UMIEJĘTNOŚCI:

Znajomość przepisów prawa o organizowaniu imprez;
własna inicjatywa w działaniu;
znajomość obsługi programu m.in. Adobe Photoshop, Quark Xpress, Corel Draw,,
dyspozycyjność,operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa;
samodzielność i dobra organizacja pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista;
prawo jazdy kategorii B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalisty ds. organizacji imprez” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel.85 715 23 00, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.