Nabór sprzątaczek

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowiska sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie oraz Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach.

Szczegóły .PDF (koniec naboru 1 lutego 2020 r.)

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

 2 osoby na 1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Sprzątanie pomieszczeń, klatek schodowych i korytarzy.

  Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych.

Okresowe mycie okien. 

Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy.

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku.

Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikające z organizacji pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
(WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• obywatelstwo polskie; • wykształcenie minimum zawodowe; • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku; • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych; • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

UMIEJĘTNOŚCI

• dokładność; • własna inicjatywa w działaniu; • umiejętność dobrej organizacji pracy; • umiejętność pracy w zespole; • kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

List motywacyjny i CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym przez Dom Kultury w Łapach”.
DOM KULTURY, ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki lub przesyłać pocztą do dnia 1 lutego 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19. Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane.

 INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169 Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Łapy i Domu Kultury Łapy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony, lub umowę zlecenie. W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Ferie program zajęć

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe.

Między 20 a 31 stycznia dzieci nie tylko odpoczną od szkolnych obowiązków, ale przede wszystkim będą mogły spędzić aktywny czas Dom Kultury przygotował bogatą ofertę dla uczestników

program ferie domu kultury