Nabór na stanowisko grafika

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko grafika w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/06/nabor-grafik.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

1. Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno- promocyjnych Domu Kultury w Łapach oraz podległych placówek;
2. Projektowanie i druk plakatów, ulotek informacyjnych, folderów, zaproszeń, banerów oraz innych materiałów informacyjno – promocyjnych.
3. Współpraca z placówkami podległymi Domu Kultury w zakresie realizacji projektów graficznych na ich potrzeby.
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Dom Kultury i placówki podległe.
5. Ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem.
6. Wykonywanie prac o charakterze reklamowym (banery, plakaty, foldery. itp) oraz artystycznym (plakaty artystyczne, albumy,itp).
7. Układanie tekstu wraz z obrazami w spójną całość do druku.
8. Umiejętność wykonywania fotografii reklamowych i stosowania ich w projektach graficznych.
9. Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury.
10. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie zadań i obowiązków służbowych w szczególności: przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.
11. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie: wyższe lub średnie
3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku grafik,
4. znajomość zagadnień związanych z poligrafią oraz procesami wytwarzania druków,
5. dyspozycyjność,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. dokładność,
2. własna inicjatywa w działaniu,
3. kultura osobista,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. obsługa programów graficznych m.in. Adobe Photoshop, Quark Xpress, Corel Draw,
6. samodzielność i dobra organizacja pracy,
7. rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
8. prawo jazdy kat B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3. Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – grafik ” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Głowna 8.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 85 715 23 00, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/06/nabor-pomoc-ksiegowej.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• przyjmowanie, dekretowanie, kompletowanie dokumentów księgowych zgodnie z określonymi zasadami ustawy o rachunkowości;
• analizowanie kont rachunkowych pod kątem prawidłowości zapisów;
• sporządzanie sprawozdań, analiz i innych informacji zgodny z obowiązującymi w tym zakresie prawa;
• prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi;
• pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowej;
• sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczeń, umów, aneksów itp.;
• obsługa komputera, urządzeń informatycznych oraz biurowych, pakietu Microsoft Office;
• obsługa programów księgowych (mile widziana: PŁATNIK, GRATYFIKANT, SYMFONIA);
• prowadzenie spraw związanych z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym- obsługa kasy fiskalnej;
• sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych w portalu GUS, ZUS, US, do Urzędu Miejskiego oraz innych wynikających z przepisów prawa.
• Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, środków trwałych niskocennych, WNiP oraz tabeli amortyzacyjnej tych środków, WNiP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Pomoc w sporządzaniu i nadzór nad zgodnością wydatków z planem finansowym Domu Kultury.
• wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Domu Kultury lub Z-cę oraz Głównego Księgowego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków a wynikających ze specyfikacji pracy komórki finansowo-księgowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie: wyższe (mile widziane:ekonomiczne)
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Znajomość obsługi programu PŁATNIK, Windows, programów pakietu MS Office, programów księgowych,
• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

IV. UMIEJĘTNOŚCI:
• Znajomość podstaw księgowości, kadrowych;
• znajomość obsługi kasy fiskalnej;
• znajomość obsługi programu PŁATNIK, Gratyfikant,
• dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa;
• umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego.
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.
 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko Młodszego specjalisty ds. księgowości” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel.85 715 23 00, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.