Dostawa art. chemicznych, środków czystości 2022.11

Zamawiający: Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Głowna 8, NIP 966-05-73-936, zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów artykułów chemii gospodarczej i środków czystości; wspólny słownik zamówień (CPV): 39830000-9 środki czyszczące

Opis zamówienia: Zestawy artykułów artykułów chemii gospodarczej i środków czystości wraz z dostawą do Domu Kultury w Łapach ul. Główna 8, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1

Termin realizacji: do 22 grudnia 2022 r

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną na adres r.brzozowski@dklapy.pl, pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, bądź też dostarczona osobiście do 7 grudnia 2022 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Formularz ofertowy powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości do Domu Kultury w Łapach”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Rozstrzygnięcie: 7 grudnia 2022 r., informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej https://dklapy.pl/ogloszenia do godziny 15:00.

Warunki płatności: Płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wiktoria Łapińska, tel. 513105396, Rajmund Brzozowski tel. 513633040

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Złożona oferta powinna zawierać:

• Nazwę i adres oferenta

• Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

• Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

• Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

Nabór na stanowisko plastyka

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko grafika w Domu Kultury w Łapach

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • – Podejmowanie inicjatyw mających na celu szerzenie działalności kulturalnej w Domu Kultury w Łapach oraz upowszechnianie wiedzy o sztuce poprzez organizację zajęć plastycznych i artystycznych animacji dla dzieci oraz organizację różnego typu konkursów plastycznych, plenerów, warsztatów itp.;
 • – Organizacja i prowadzenie zajęć w pracowni plastycznej;
 • – Prowadzenie zajęć warsztatowych dla grup z innych placówek podlegających Domowi Kultury w Łapach oraz uczestników Domu Kultury w Łapach i mieszkańcom Gminy Łapy;
 • – Pomoc przy organizacja przeglądów i konkursów;
 • – Współpraca przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Łapach;
 • – Współorganizacja z instytucjami i stowarzyszeniami istniejącymi w najbliższym środowisku;
 • – Przygotowanie i przekazywanie informacji o działalności do serwisów społecznościowych tj. Strona internetowa Domu Kultury w Łapach, strona Facebook, telebim;
 • – Projektowanie i realizacja scenografii dla potrzeb imprez artystycznych organizowanych przez Dom Kultury w Łapach;
 • – Podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty programowej poprzez pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz od podmiotów krajowych: realizacja wniosków finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • – Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
 • – Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury;

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

– Obywatelstwo polskie;

– Wykształcenie minimum: średnie mile widziane ekwiwalentne doświadczenie;

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;

– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;

– Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie również w godzinach
popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

– Zdolności manualne, plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć,

– Własna inicjatywa w działaniu,

– Umiejętność pracy w zespole,

– Kultura osobista,

– Samodzielność i dobra organizacja pracy.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności. ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko- Instruktor plastyki – animator” lub przesyłać pocztą do dnia 12.09.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. INNE INFORMACJE

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,tel.85 715 23 00, 504 012 169

 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

 • Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

 • W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.