Przegląd techniczny mechaniki sceny. Zapytanie ofertowe nr 6/2023 z dnia: 15.05.2023.

Zapytanie ofertowe nr 6/2022 z dnia: 15.05.2023.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych mechaniki sceny w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach.

Zapytanie ofertowe nr 6/2023 z dnia: 15.05.2023

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2. Wzorcowy formularz oferty

Załącznik nr 3. Wzór umowy


1. Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach, ul Główna 8, 18-100 Łapy
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 46/2020 dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych mechaniki sceny w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.
4. Termin wykonania zamówienia:
Drugi kwartał roku 2023
5. Osoby upoważnione do kontaktu:
Rajmund Brzozowski, tel. 513633040, r.brzozowski@dkLapy.pl
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (Załącznik nr 2).
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
4) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym zamkniętym opakowaniu, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia „Oferta na wykonanie przeglądów technicznych mechaniki sceny w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach.
Nie otwierać przed dniem 22.05.2023 r. godz. 12:00.
7) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, pok. 207, w terminie do dnia 22.5.2023 r. do godz. 10:00.
8. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego
9. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Katering. Zapytanie ofertowe nr 5 /2023 z dnia: 08.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 5 /2023 z dnia: 08.05.2023 r
Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty prawa wyłącznej, kompleksowej obsługi gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa na imprezie masowej: Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023.

[Zapytanie ofertowe nr 5 /2023 z dnia: 08.05.2023 r. PDF]

Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8
18-100 Łapy, NIP: 9660573936

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa podczas imprezy masowej Festyn „Łap Lato” z okazji Dni Łap 2023.

Po stronie Wykonawcy leży:

1. Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w kubkach plastikowych, przy czym w przypadku sprzedaży alkoholu na terenie będącym terenem imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych sprzedaż obejmować będzie napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5% w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia od Burmistrza Łap);
2. wyposażenia ogródków gastronomicznych w  minimum 1 stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m. in.:
▪ potrawy z grilla (kiełbaski, karkówka, szaszłyki, steki, itp.)
▪ zestawy obiadowe, sałatki,
▪ ciepłe napoje, napoje bezalkoholowe,
▪ napoje alkoholowe, o których mowa w pkt 1) powyżej.
3. wyposażenia ogródków gastronomicznych w ławy, ławki, parasole, namioty oraz nalewaki typu roll – bar w ilości na nie mniej niż:
• miejsca siedzące dla 400 osób,
• w tym 20 parasoli, 40 ław, 80 ławek oraz 6 nalewaków typu roll-bar.

Po stronie Organizatora leży:

Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze aktualnymi przepisami.
• Ubezpieczenie imprezy.
• Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.
• Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
• Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.

Czas wykonania zamówienia: 02.07.2023 r., gotowość do świadczenia obsługi gastronomicznej w godz. 14:00 – 23:00.

Miejsce wykonania zamówienia: Łapy, Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena
• Dotychczasowa współpraca
• Rekomendacje (skan/kopia dołączona do wniosku)

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela pani Kamila Klim, pod numerem telefonu: 504-666-520, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dklapy.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
1. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 17.05.2023r..
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.
Postanowienia końcowe.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca
• Oferty niekompletne będą odrzucone.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
• Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.