Przegląd techniczny mechaniki sceny. Zapytanie ofertowe nr 6/2023 z dnia: 15.05.2023.

Zapytanie ofertowe nr 6/2022 z dnia: 15.05.2023.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych mechaniki sceny w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach.

Zapytanie ofertowe nr 6/2023 z dnia: 15.05.2023

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2. Wzorcowy formularz oferty

Załącznik nr 3. Wzór umowy


1. Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach, ul Główna 8, 18-100 Łapy
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 46/2020 dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych mechaniki sceny w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.
4. Termin wykonania zamówienia:
Drugi kwartał roku 2023
5. Osoby upoważnione do kontaktu:
Rajmund Brzozowski, tel. 513633040, r.brzozowski@dkLapy.pl
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (Załącznik nr 2).
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
4) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym zamkniętym opakowaniu, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia „Oferta na wykonanie przeglądów technicznych mechaniki sceny w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach.
Nie otwierać przed dniem 22.05.2023 r. godz. 12:00.
7) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, pok. 207, w terminie do dnia 22.5.2023 r. do godz. 10:00.
8. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego
9. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.