Zarządzenie Nr 40 / 2021 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia 25.08.2021 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury w Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020 r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się wzór zgłoszenia/deklaracji uczestników zajęć prowadzonych w Domu Kultury.
2. Zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego do zajęć prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zgłoszenie uczestnika pełnoletniego do udziału w zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury w Łapach 2021/22 – stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Recital Adama Bańkowskiego

Dyrektor Domu Kultury w Łapach zaprasza na recital wokalny Adama Bańkowskiego.

Polska liryka wokalna od Moniuszki po Bairda.

Miejsce: sala koncertowa Domu Kultury w Łapach,
12 września 2021 r. godzina 18:00, wstęp wolny.

Artysta śpiewa basem i barytonem. Urodził się w Wysokiem Mazowieckiem i jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W repertuarze posiada liczne arie oratoryjne, kantatowe i operowe. Oprócz własnej działalności koncertowej współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto prowadzonym przez dr hab. Annę Moniuszko, oraz męskim zespołem śpiewaczym Schola Gregoriana Sancti Casimiri prowadzonym przez Mariusza Perkowskiego” – za mok.wysokiemazowieckie.pl.

Muzykowi towarzyszyć będzie Anna Krzysztofik-Buczyńska na fortepianie. Koncert skupiać się będzie na polskiej liryce wokalnej od Moniuszki po Bairda.

 recital wokalny Adama Bańkowskiego