2. TURNIEJ SZACHOWY

Dyrektor Domu Kultury w Łapach Wiktoria Wnorowska i Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski zapraszają na:

2. Turniej szachowy

o puchar Burmistrza Łap

Dom Kultury w Łapach – Sala widowiskowa

9 lipca 2022 r. godz. 11:00 Turniej open
10 lipca 2022 r. godz. 11:00 Kategoria dzieci do 12 lat

Zapisy odbywają się na stronie: chessmanager.com lub Rafała Gresia 517-315-444

Plakat turnieju szachowego

Polskie gwiazdy starego kina.

Dom Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy prac Tomasza Brańskiego. Prace to postery gwiazd kina.

Możliwość nabycia okazjonalnych kartek pocztowych

Wernisaż wystawy 8 lipca 2022 r. godzina 18:00, Galeria pod zegarem.

Serdecznie zapraszamy.

Nabór na stanowisko grafika

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko grafika w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-grafik-1.pdf

Wymagane oświadczenia:

https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-grafik-2.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

1. Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno- promocyjnych Domu Kultury w Łapach oraz podległych placówek;
2. Projektowanie i druk plakatów, ulotek informacyjnych, folderów, zaproszeń, banerów oraz innych materiałów informacyjno – promocyjnych.
3. Współpraca z placówkami podległymi Domu Kultury w zakresie realizacji projektów graficznych na ich potrzeby.
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Dom Kultury i placówki podległe.
5. Ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem.
6. Wykonywanie prac o charakterze reklamowym (banery, plakaty, foldery. itp) oraz artystycznym (plakaty artystyczne, albumy,itp).
7. Układanie tekstu wraz z obrazami w spójną całość do druku.
8. Umiejętność wykonywania fotografii reklamowych i stosowania ich w projektach graficznych.
9. Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury.
10. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie zadań i obowiązków służbowych w szczególności: przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.
11. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie: wyższe lub średnie
3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku grafik,
4. znajomość zagadnień związanych z poligrafią oraz procesami wytwarzania druków,
5. dyspozycyjność,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. dokładność,
2. własna inicjatywa w działaniu,
3. kultura osobista,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. obsługa programów graficznych m.in. Adobe Photoshop, Quark Xpress, Corel Draw,
6. samodzielność i dobra organizacja pracy,
7. rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
8. prawo jazdy kat B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3. Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – grafik ” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Głowna 8.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 85 715 23 00, 504 012 169
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-pomoc-ksiegowej-1.pdf

Wymagane oświadczenia:

https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-pomoc-ksiegowej-2.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• przyjmowanie, dekretowanie, kompletowanie dokumentów księgowych zgodnie z określonymi zasadami ustawy o rachunkowości;
• analizowanie kont rachunkowych pod kątem prawidłowości zapisów;
• sporządzanie sprawozdań, analiz i innych informacji zgodny z obowiązującymi w tym zakresie prawa;
• prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi;
• pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowej;
• sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczeń, umów, aneksów itp.;
• obsługa komputera, urządzeń informatycznych oraz biurowych, pakietu Microsoft Office;
• obsługa programów księgowych (mile widziana: PŁATNIK, GRATYFIKANT, SYMFONIA);
• prowadzenie spraw związanych z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym- obsługa kasy fiskalnej;
• sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych w portalu GUS, ZUS, US, do Urzędu Miejskiego oraz innych wynikających z przepisów prawa.
• Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, środków trwałych niskocennych, WNiP oraz tabeli amortyzacyjnej tych środków, WNiP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Pomoc w sporządzaniu i nadzór nad zgodnością wydatków z planem finansowym Domu Kultury.
• wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Domu Kultury lub Z-cę oraz Głównego Księgowego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków a wynikających ze specyfikacji pracy komórki finansowo-księgowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie: wyższe (mile widziane:ekonomiczne)
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Znajomość obsługi programu PŁATNIK, Windows, programów pakietu MS Office, programów księgowych,
• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

IV. UMIEJĘTNOŚCI:
• Znajomość podstaw księgowości, kadrowych;
• znajomość obsługi kasy fiskalnej;
• znajomość obsługi programu PŁATNIK, Gratyfikant,
• dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa;
• umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego.
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.
 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko Młodszego specjalisty ds. księgowości” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel.85 715 23 00, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór na stanowisko specjalista ds organizacji imprez

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds organizacji imprez

Ogłoszenie Dyrektora:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-instruktor-1.pdf

Wymagane oświadczenia:

https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/07/nabor-instruktor-2.pdf

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

organizacja imprez z udziałem profesjonalnych wykonawców i animatorów prezentujących rożne odmiany sztuki estradowej i scenicznej oraz imprezy interdyscyplinarne;

nawiązywanie kontaktów i stałą współpracę z instytucjami i agencjami artystycznymi na terenie gminy, województwa i kraju pod kątem poznawania ich aktualnej oferty programowej i wykorzystanie jej przy organizacji imprez;

przygotowywanie projektów plakatów, zaproszeń, banerów oraz programów i ulotek imprez organizowanych przez Dom Kultury;

organizacja działań promocyjno- marketingowych Domu Kultury;

opracowywanie i pisanie projektów i wniosków celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na zadania związane ze sferą kultury, sztuki i edukacji;

organizacja konkursów, festiwali, przeglądów oraz innych imprez upowszechniających kulturę;

prowadzenie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;

wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Domu Kultury lub Z-cę, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków a wynikających ze specyfikacji pracy Domu Kultury.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

Obywatelstwo polskie;
Wykształcenie: wyższe
Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Dyspozycyjność, operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

UMIEJĘTNOŚCI:

Znajomość przepisów prawa o organizowaniu imprez;
własna inicjatywa w działaniu;
znajomość obsługi programu m.in. Adobe Photoshop, Quark Xpress, Corel Draw,,
dyspozycyjność,operatywność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa;
samodzielność i dobra organizacja pracy;
umiejętność pracy w zespole;
kultura osobista;
prawo jazdy kategorii B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalisty ds. organizacji imprez” lub przesyłać pocztą do dnia 22.07.2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel.85 715 23 00, 504 012 169

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Dni Łap 2022

Burmistrz Łap – Krzysztof Gołaszewski oraz Dyrektor Domu Kultury w Łapach – Wiktoria Wnorowska zapraszają na największą imprezę rozrywkową w Łapach, czyli Dni Łap.

Impreza odbędzie się 3 lipca 2022 r., na terenie stadionu miejskiego OKF przy ulicy Leśnikowskiej w Łapach o godzinie 16:00.

Będzie można podziwiać lokalnych artystów, grupy taneczne i muzyczne działające przy Domu Kultury w Łapach, skosztować lokalnych produktów, wziąć udział w konkursach i zobaczyć na żywo jeden z najpopularniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej, Wilki.

Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji. Dni Łap rozpoczną się występami wokalnymi i tanecznymi.
Na scenie pojawią się utalentowane dzieci z pracowni muzycznych i tanecznych z Domu Kultury w Łapach, odbędzie się pokaz rytmiki artystycznej, wystąpią „MPower Girls Łapy”, zespół folklorystyczny  „Kolej na Łapianki”,  instruktorzy tańca przeprowadzą warsztaty tańca dla publiczności.

Wśród wielu atrakcji tego dnia nie zabraknie także wioski dziecięcej z dmuchańcami, animatorami kultury i strefą aktywności społecznej. Dzięki Centrum Aktywności Społecznej w Łapach będzie można skosztować darmowej waty cukrowej, zapleść warkoczyki, namalować twarz. Również będzie możliwość udziału w grach XXL – łowienie kaczuszek, strzał z łuku oraz zagrać w grę JENGA. W ofercie Dni Łap nie zabraknie zjeżdżalni, basenu z kulami, placu zabaw.

Odbędą się pokazy: Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach oraz stoisk Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku , 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku oraz stoisk Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kreatywni instruktorzy zaplanowali uczestnikom festynu – grę terenową oraz konkurs wiedzy o Łapach. Nie zabranie  loterii dla uczestników festynu Dni Łap. Głównymi nagrodami będą rower ufundowany przez firmę „Polisa Expert – centrum ubezpieczeń w Łapach” oraz hulajnoga elektryczna, której sponsorem jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział Białystok. Na uczestników festynu czekają również inne gry i zabawy z licznymi atrakcyjnymi nagrodami!

Na terenie stadionu pojawią się także wystawcy oferujący świeżo parzoną kawę, lody, miody z pasieki, rzemiosło ludowe oraz lokalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
Można będzie smacznie zjeść i odpocząć pod parasolami w barze „Zaścianki”.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wilki, wybrany w głosowaniu przez mieszkańców Łap, który rozpocznie koncert o godzinie 20:30, a support wykona zespół MeGa Band z coverami najlepszych utworów światowej muzyki rozrywkowej.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Wilk, lew i ja

Dom Kultury w Łapach oraz Radio Nadzieja zapraszają na projekcję filmu “Wilk, lew i ja”.

Letnie kino plenerowe odbędzie się 10 lipca o godzinie 21:00 na parkingu Domu Kultury w Łapach.

“Wilk, lew i ja’ to ekranizacja dla całej rodziny. Jest to pełna ciepła, przygód i wzruszeń opowieść o wielkiej przyjaźni między lwiątkiem, wilczkiem i ich opiekunką, w otoczeniu tętniącej pięknem dziewiczej przyrody Kanady.

Film został stworzony przez wyjątkowe filmowe małżeństwo – reżysera Gilles de Maistre oraz scenarzystkę Prune de Maistre, którzy specjalizują się w inspirujących historiach o naturze, zwierzętach i niesamowitej więzi, jaką można z nimi nawiązać.

Wstęp bezpłatny. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

2022.07-dvd

8 lipca (piątek)

16:00

Vaiana Skarb Oceanu

Nastoletnia córka przywódcy plemienia chcąc ocalić swoją wyspę przed zagładą wyrusza na niebezpieczną wyprawę po oceanie.

19:00

Wyścig z czasem

W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin.

15 lipca (piątek) seanse odwołane- będzie operetka

16:00

Madagaskar

Lew, zebra, hipopotam i żyrafa zostają wysłane statkiem z nowojorskiego zoo do Afryki. Pośrodku oceanu ich klatki wypadają za burtę pokładu, w wyniku czego zwierzęta lądują na brzegu egzotycznej wyspy.

19:00

Alicja w krainie czarów

Dziewiętnastoletnia Alicja wraca do krainy z dzieciństwa, gdzie dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest zdetronizować Królową Kier.

22 lipca (piątek)

16:00

Madagaskar 2

Czwórka przyjaciół próbuje wrócić do Nowego Jorku. Gdy ich samolot ulega awarii i rozbija się na terenie Afryki, Alex poznaje swoich rodziców.

19:00

Warcraft: początek

Dwa zwaśnione królestwa – zamieszkiwane przez ludzi Azeroth (Przymierze) i świat orków Draenor (Horda) – w walce przeciw sobie. Przymierze walczy o zachowanie porządku i bezpieczeństwo ludzi, Horda zaś o przetrwanie zagrożonego gatunku orków.

29 lipca (piątek)

16:00

Madagaskar 3

Lew, hipopotam, zebra i żyrafa starają się wrócić do Nowego Jorku przemierzając Europę w przebraniu cyrkowców.

19:00

Piraci z Karaibów: klątwa czarnej perły

Kowal Will Turner sprzymierza się z kapitanem Jackiem Sparrowem, by odzyskać swoją miłość – porwaną córkę gubernatora.

2022.7.1

1 lipca (piątek)

12:15

Jurassic World: Dominion

2022; 2g. 26m. Akcja, Przygodowy; USA;
Tuż po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Upadłe królestwo dinozaury wszelkiej maści rozpierzchły się po świecie. Z obydwóch stron barykady trwa walka o dominację: prehistoryczne gady walczą o przetrwanie w nowych warunkach, a ludzie jak zwykle próbują zapanować nad porządkiem natury.

15:00

Minionki: Wejście Gru

2022; 1g. 30m. Animowany, Komedia; USA;
Pewien dwunastolatek, marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

17:00

Minionki: Wejście Gru

2022; 1g. 30m. Animowany, Komedia; USA;
Pewien dwunastolatek, marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

19:00

Elvis

2022; 2g. 39m. Biograficzny, Dramat; USA;
Biograficzna historia o relacji Elvisa Presleya z jego menedżerem Tomem Parkerem, który był odpowiedzialny za prowadzenie kariery i ogromne powodzenie komercyjne piosenkarza.

Piknik rodzinny Sobótka

Dom Kultury w Łapach i OKF Łapy serdecznie zapraszają do wspólnego spędzenia czasu podczas pikniku rodzinnego „Sobótka”

25 czerwca 2022 r. godzina 16:00,
plaża OKF w Uhowie

W programie planujemy:

Występy dzieci z Domu Kultury w Łapach,
konkurs wiedzy o Uhowie z nagrodami,
turniej siatkówki plażowej OKF,
występ zespołu „Kolej na Łapianki”,
przegląd piosenki dziecięcej,
występ iluzjonisty Damiana Karlińskiego,
konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy,
występ zespołu „Miss nobody”,
przeciąganie liny,
występ teatru Kaprys „Świtezianka”,
teatr ognia „Feniks”,
dyskoteka DJ

plakat sobótka 2022

Akcja Lato 2022

Już od 21 czerwca 2022 r.  ruszają zapisy na półkolonie Domu Kultury.

W tym sezonie oferujemy 3 turnusy, a wśród tegorocznych atrakcji letnich znajdą się m. in. wyjazd na basen do Wysokiego Mazowiecka oraz wyjazd do majątku Howieny.

Zapisy odbędą się online na stronie Domu Kultury w Łapach.

Informacje regulamin: https://dklapy.pl/akcje/

Szama Smaków

Dom Kultury w Łapach zaprasza na III zlot Food Trucków, który odbędzie się od 10 do 12 czerwca na terenie parkingu przed dworcem kolejowym w Łapach (centrum przesiadkowe).

Tegoroczny zlot Food Trucków w Łapach organizuje „Szama Smaków” we współpracy z Domem Kultury w Łapach.

W ofercie mieszkańcy Łap znajdą: churros, Węgierski Langosz, Meksykańskie buritto, beff burgery, chicken truck, Chińskie pierożki dim sum, frytki belgijskie, Tokyo udon makarony, quesadilla oraz stoisko z lemoniadami i piwem.

Organizator w swojej ofercie posiada nie tylko wyśmienite dania, ale również zapewnia szeroką gamę atrakcji: najdłuższy w Polsce tor przeszkód, dmuchańce, stoiska z zabawkami, warkoczykami oraz balonami.