Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1

Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1. PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Dostawa artykułów artystycznych i biurowych 2020.1 [PDF]

Zamawiający:

Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Matejki 19, NIP 966-05-73-936, zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawów artykułów artystycznych i biurowych oraz sprzętu związanego z komputerami, tonerów i tuszu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

  • 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
  • 37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne,
  • 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami,
  • 30125110-5 – toner do drukarek laserowych / faksów,
  • 30125120-8 – toner do fotokopiarek
  • 22600000-6 – tusz

Opis zamówienia:

Zestawy artykułów artystycznych i biurowych wraz z dostawą do pracowni Domu Kultury w Łapach miejsce dostawy ul. Matejki 19, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1: Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1. PDF

Nabór sprzątaczek

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowiska sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie oraz Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach.

Szczegóły .PDF (koniec naboru 1 lutego 2020 r.)

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

 2 osoby na 1/2 etatu

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Sprzątanie pomieszczeń, klatek schodowych i korytarzy.

  Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych.

Okresowe mycie okien. 

Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy.

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku.

Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikające z organizacji pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
(WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• obywatelstwo polskie; • wykształcenie minimum zawodowe; • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku; • dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych; • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

UMIEJĘTNOŚCI

• dokładność; • własna inicjatywa w działaniu; • umiejętność dobrej organizacji pracy; • umiejętność pracy w zespole; • kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

List motywacyjny i CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym przez Dom Kultury w Łapach”.
DOM KULTURY, ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście w pok. nr 215 (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki lub przesyłać pocztą do dnia 1 lutego 2020 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Matejki 19. Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane.

 INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury, tel. 858 751 850, 504 012 169 Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Łapy i Domu Kultury Łapy.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony, lub umowę zlecenie. W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.