Nabór na stanowisko sprzątaczki w Płonce K. [5]

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/01/nabor-sprzataczka-plonka.pdf

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: ½ etatu

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

• Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
• Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarnych;
• Okresowe mycie okien i drzwi wejściowych;
• Utrzymanie czystości na terenie przylegającym do budynku (koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie chodnika);
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
• Gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
• Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.


III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;
• Wykształcenie minimum: średnie lub zawodowe
• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m
• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

• własna inicjatywa w działaniu,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,
• samodzielność i dobra organizacja pracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.
3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej” lub przesyłać pocztą do dnia 10 stycznia 2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,
tel. 857 152 300, 504 012 169
• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi informatyczno dźwiękowej

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi informatyczno dźwiękowej w Domu Kultury w Łapach

Ogłoszenie Dyrektora + załączniki do pobrania:
https://dklapy.pl/wp-content/uploads/2022/01/nabor-inf-dzwiek.pdf

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych,

realizacja dźwięku i oświetlenia estradowego ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń odbywających się na sali widowiskowej, przy użyciu urządzeń i zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Domu Kultury;

praca na urządzeniach Digico s31′ AVOLITES QUARTZ;

obsługa i serwis sprzętu komputerowego i biurowego (systemy Windows i Linuks);

współorganizacja wydarzeń kulturalnych, koncertów, obchodów okolicznościowych, spotkań i innych podobnych uroczystości;

współpraca z lokalnymi instytucjami;

gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;

obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury;

wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu Kultury

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ):

• Obywatelstwo polskie;

• Wykształcenie minimum: średnie lub wyższe;

• Pełna zdolność do czynności prawnych;

• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;

• Dyspozycyjność – wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:

inicjowanie oraz proponowanie wdrożeń i ulepszeń systemów w firmie,

własna inicjatywa w działaniu,

umiejętność pracy w zespole,

kultura osobista,

samodzielność i dobra organizacja pracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr telefonu do kontaktu).

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.

,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem’’.

3) Oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. obsługi informatyczno dźwiękowej” lub przesyłać pocztą do dnia 10 stycznia 2022 r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8.

Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Domu Kultury,

tel. 857 152 300, 504 012 169

• Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.

• Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

• W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.